Subsidieaanvraag

Deze pagina geeft informatie over de subsidieregeling van "Het Gezelschap Tubalkaïn". Deze regeling is een reglement als bedoeld in artikel 15 van de statuten van de stichting van oud materiaalkunde studenten "Het Gezelschap Tubalkaïn".

Wie kunnen subsidie aanvragen?

De aanvrager dient te studeren of afgestudeerd te zijn in materiaalkunde gerelateerde studierichting op academisch niveau. Daarnaast kunnen verenigingen die groepen van voorgaande personen vertegenwoordigen aanvragen indienen.

Waar zijn subsidies voor bestemd?

Deze regeling is bestemd om studenten en oud studenten in materiaalkunde gerelateerde studierichting de mogelijkheid te geven activiteiten te organiseren die passen binnen de doelstelling van de stichting;

Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend, maar steeds tenminste twee maanden voor aanvang van de activiteit.

De aanvrager dient het subsidie verzoek vergezeld te doen gaan van:

Het stichting bestuur is gerechtigd de ontvangst van de verslaglegging van de activiteit te als voorwaarde voor uitkering van de subsidie te eisen.

De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het stichtingbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen. Indien de aanvraag, na gelegenheid tot aanvulling, onvolledig is wordt deze niet ontvankelijk verklaard.

Beoordeling

Nadat is vastgesteld dat de aanvraag aan alle voorwaarden voor behandeling voldoet, wordt de aanvraag beoordeeld door het stichtingbestuur.

Bij het nemen van de beslissingen wordt rekening gehouden met de volgende (combinatie van) factoren:

Bij de toekenning van subsidie wordt voorrang gegeven aan aanvragers die niet eerder in het kalenderjaar voor een toekenning in aanmerking kwamen.

Zo lang eerder toegekende subsidie aanvragen niet definitief zijn vastgesteld (door ontbreken van de gevraagde gegevens) wordt niet overgegaan tot toekenning van een nieuwe subsidie.

Besluiten

Het bestuur stelt de aanvrager binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag schriftelijk van zijn beslissing in kennis.

Subsidieverplichtingen

De subsidie dient uitdrukkelijk gebruikt te worden voor de in de aanvraag omschreven activiteit. Bij wijziging van activiteit of bij het geheel vervallen van de plannen, dient het bestuur tijdig te worden ingelicht en vervalt de toekenning. De aanvrager is dan gehouden tot terugstorting van een eventueel reeds uitgekeerd voorschot.

Binnen drie maanden na de activiteit dient een kort verslag aan het bestuur te worden overgelegd.

Voor activiteiten, waarbij dat in de toekenningsbrief als verplichting is opgenomen, geldt dat het verslag vergezeld moet gaan van financiŽle bewijsstukken betreffende de gemaakte kosten.

Uitbetaling

Nadat de subsidieverlening heeft plaatsgevonden, kan de subsidie-ontvanger schriftelijk verzoeken tot betaling van maximaal 50 % van het toegekende bedrag als voorschot. Het restant van de subsidie wordt uitgekeerd wanneer binnen drie maanden na terugkomst een verslaglegging zoals omschreven in de toekenningsbrief omschreven is ontvangen.

Indien niet binnen een jaar na de toekenningsbrief de gevraagde gegevens worden overgelegd, dan kan het bestuur besluiten het subsidiebedrag definitief vast te stellen. Reeds uitbetaalde voorschotten kunnen dan worden teruggevorderd of gecompenseerd met andere subsidies bestemd voor de betreffende aanvrager. De subsidie-ontvanger is verplicht tot terugbetaling van het voorschot voor zover dat voorschot de definitieve kosten overtreft.